gtag(

banner114

banner113

banner115

banner116

banner117

banner118

banner121

YOĞUN BAKIMDA SIK KARŞILAŞILAN DURUMLAR

11 Nisan 2013 Perşembe 00:51
Bu haber 2448 kez okundu

KAFA TRAVMASINA YAKLAŞIM: ** Bradikardi, bradikardi+HT, akut pupil değişikliği varsa: Hiperventilasyon: Ambu ile hiper ventilasyon gerekirse entübasyon (hedef PCO2 35 mmHg) Mannitol: 0.5-1 gr/kg/doz 3-4 dozda 3-4 gün verilir daha sonra her gün 1-2 doz azaltılarak kesilir. IKKda verilmez. Gereğinde Proflaktik anti epileptik: Fenitoin (yükleme yapmadan). Pozisyon: Baş 30o olmalı. İdrar çıkışı: 1cc/kg/saat. Ranitidin, normotermi, Göz bakımı: göz kapaması Aspirasyon öncesi: lidokain 1mg/kg, fentanil 1 mcg/kg, ağrılı işlemlerde mutlak sedasyon

YOĞUN BAKIMDA SIK KARŞILAŞILAN DURUMLAR

BEYİN ÖDEMİ TEDAVİSİ

Kısıtlı mai: 1000-1200 cc/m2 den

 

Mannitol 0.5-1 gr/kg/doz  3-4 dozda 3-4 gün verilir daha sonra her gün 1-2 doz azaltılarak kesilir.

 

Dexametazon: 1 mg/kg/gün  4 dozda 2-4 gün, daha sonra azaltılarak kesilir.

 

Gereğinde Proflaktik anti epileptik: Fenitoin (yükleme yapmadan).

 

Gereğinde albümin: 0.5 gr/kg/gün tek dozda toplam 7 gün.

 

Gereğinde lasix: yapılabilir.

 

ARDS YAKLAŞIMI:

ARDS: Akut akçiğer hasarının en  ilerlemiş formudur.

 

Akut akçiğer hasarının: PaO2 / FiO2 < 300,   ARDS: PaO2 / FiO2 < 200 (150)

 

   ARDS’ye Yaklaşım: Hastaya Ağır sedasyon yapılmalı, ventilatör Modu: PC, maksimum üst basınç= 35 cmH22O, PC= 20-25 mmHg, PEEP= 6-10 mmHg, FiO2= %100, İ zamanı=0.6-0.9, CMV frekans =12-30, SIMV f=15-20/dk, SatO2 <%90 ise permisif hiperkapniye izin verilebilir.

 

ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM:

İrigasyon (levaj): Hafif soğuk 10 ml/kg izotonik ile irigasyon yapılır. Gerekirse lavaj sıvısına 5 mg/lt adrenalin katılabilir.

 

Antiasit : Omeprazol: Çocuk: 0,7 mg/kg/gün oral 1-2 dozda Gerekirse 3 mg/kg/gün’e kadar doz arttırılabilir.                    Yetişkin: 1x20mg veya 2x20mg)

 

Sükralfat: 60 mg/kg/gün, H2 reseptör blokörleri: 2 mg/kg/doz İV veya oral 3 dozda,

Somotostatin:  250 μgr/saat

 

Vasopressin: 0.3 units/kg bolus takiben 0.2 units/1.73M2/dk. This can be increased by 0.1 units/1.73M2/min every hour up to 0.6 units/1.73M2/min maximum.

K vitamini dozu: Yetişkin: 20/40 mg, Yenidoğan ve çoçuklarda: 1 mg/kg dozda yapılabilir. (IV/IM)

 

SİYANOTİK SPELL TEDAVİSİ:

% 100 O2 verilir. Gereğinde sedasyon ve analjezi yapılır. 30 cc/kg SF hastaya verilir. Hasta diz dirsek pozisyonuna alınır. TA stabil ise β blokör denenebilir cevap alınamzsa fenilefrin denenebilir.

 

UYGUNSUZ ADH:

FENa:1, RFI:>1 Plasma Ure/Cr Oranı: >15, İdrar Na: >40, İdrar Dansitesi: >1020, İdrar Osmalitesi: >500, İdrar-Plazma OSM Oranı: >2, İdrar-Plazma Cr Oranı: >30

 

HİPERTANSİF KRİZ (çocuklarda)

Nifedipin: 0.5 mg/kg sublingual veya 1.5 mg/kg oral yanıt alınamazsa Sodyum nitropürissit: 0.5-8 mcg/kg/dakika ışıktan koru ve tek başına damar yolundan verilir.

 

KARACİĞER TRANSPLANTASYON ENDİKASYONLARI

            Asetaminofen’in neden olduğu hepatik yetmezlikte: Toksikasyondan 24 saat sonrasında sıvı tedavisine rağmen asidozu devam ediyorsa (<pH 7.3) veya 24 saat boyunca INR ≥ 6.5, Grade III ve IV ensefalopati  ve kreatin ≥3  ise endikasyon vardır.

 

           Asetaminofen dışındaki hepatik yetmezlikte: Sıvı tedavisine rağmen pH <7.3 ve INR ≥ 6.5 veya aşağıdaki 5 kriterden 3’ünün varsa transplatasyon endikasyonu vardır.

1. INR: ≥ 3.5

2.Bilirubin:≥30

3. Etiolojiden ilaç ve seronegatif hepatit sorumlu ise

4. Sarılık başladıktan 7 gün sonra ensefalopati gelişmesi

5. <10 yaş. Karar verilemez ise Paris Kriterleri aranır: Ensefalopati ile beraber faktör V düzeyinin <% 20 olması.

 

MEGAVİTAMİN KOKTEYLİ VE MEGADOZ VİTAMİNLER

Thiamain B1: BEVİGEN 270mg AMP/TABLET

 

     Doz: 30-250mg/gün İM/oral, bölünmüş dozlarda (Mapple şurup hastalığı, piruvat dehid. eksikliği)

Riboflavin B2  VİTA B2-50 AMP

     Doz: 50-300 mg/gün İM bölünmüş dozlarda (Glutarik asidüri),

Biotin B7: GABİOTAN AMP

    Doz: 10-15mg İM bölünmüş dozlarda (propionik asidemi, mult. karboksilaz eksikliği.),

Pirodoksin B6: B6 VİGEN 250mg AMP 50-250mg TABLET (Vit-B6) Doz: 250 mg /gün

Vitamin B12: (DODEX 1mg AMP)1 mg İM bölünmüş dozlarda (Metilmalonik asidirü),

Karnitin: Oral 50-100 mg/gün (Dallı zincir organik asidemilerde ve hiperlaktisemide sekonder karnitin eksikliği )

Koenzim Q: Doz:  50-300 mg/gün

C-Vitamini:REDOXAN 500mg AMP/TABLET

        Doz:  1-2 gr/gün

    ** Kokteyden önemli yanıt almışsanız günlük tekrarlanır taki laboratuar sonuçları ile kesin tanı konuncaya kadar.

        BEVİTOL TABLET: 250 mg Vit-B1+250 mg Vit-B6

        APİKOBAL TABLET: 250 mg VitB1 + 250 mg Vit B6 + 1 mg Vit- B12

İDRAR ALKALİLEŞTİRMESİ

40-80 meq/lt NaHCO3 (1ml=1 meq). idrar pH’sı 7-7.5 olmalıdır. İdrar pH’sı > 7.5 olduğunda NaHCO3 tedavisi sonlandırılır. Gereğinde asetozolamid 250-500 mg, oral olarak kullanılabilir.

GUİLLAEN BARRE SENDROMU

Hikaye: 2-3 hafta öncesinden solunum ya da gastrointestinal bir hastalık hikayesi

Klinik: Yukarı ilerleyen solunum ve kranial sinirleri tutabilen akut  ilerleyici  güçsüzlük, bacaklarda ve sırtta ağrı, fasial sinir tutulumu, duyu ve DTR kaybı

BOS: Proteini yüksek  hücre normal

           Tedavi: 400 mg/kg/gün İVİG beş gün tek dozda  veya 1 gr/kg/g  tek dozda toplam 2 gün verilir

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder